Події, семінари, конференції
PDF Печать E-mail

Titulka_pravila_2019


Правила прийому до

Державного вищого навчального закладу

"Рівненський коледж економіки та бізнесу"

в 2019 році

 

Провадження освітньої діяльності у ДВНЗ "Рівненський коледж економіки та бізнесу" здійснюється відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи А01 № 538266, ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ №636396, термін дії до 01.07.2025 р.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією ДВНЗ “Рівненський коледж економіки та бізнесу” (надалі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 10 жовтня 2018 року № 1082, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2018 р. за № 1231/32683, обговорені та затверджені на засіданні Методичної ради, протокол № 4 від 18 грудня 2018 р.

 

І. Загальні положення

1. ДВНЗ "Рівненський коледж економіки та бізнесу" оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо – кваліфікаційними рівнями, спеціальностями відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу. Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти за освітньої кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста є ліцензія Міністерства освіти і науки України щодо надання відповідних освітніх послуг, видана в порядку, установленому законодавством та затверджені Правилами прийому до ДВНЗ "Рівненський коледж економіки та бізнесу".

2. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:

вступне випробування - оцінювання підготовленості вступника для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмета (предметів), творчого конкурсу, фахового випробування тощо;

вступний іспит - форма вступного випробування, що передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, за результатами якої вступнику нараховуються бали, які враховуються в конкурсному балі вступника;

вступник - особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсному відборі на певну конкурсну пропозицію для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;

єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) - автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних або юридичних осіб;

квота для іноземців - визначена частина загального обсягу місць державного замовлення, яка використовується для прийому вступників з числа:

 

-         закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця;

 

-         іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту.

квота - 1 - визначена частина загального обсягу бюджетних, яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів, крім осіб, які мають право на квоту-2 або вступають відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно - технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за 907/29037 (далі - наказ № 697);

конкурсна пропозиція (конкурс) - пропозиція закладу освіти щодо прийому вступників на певні спеціальність, форму навчання, курс, строк навчання на основі здобутого освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня. Розрізняють основні та небюджетні конкурсні пропозиції;

конкурсний бал - комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховується (з точністю до 0,01) відповідно до цих Правил;

конкурсний відбір - процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів для здобуття освітньо - кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відповідно до цих Правил (незалежно від джерел фінансування навчання);

конкурсний предмет - навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується під час проведення конкурсного відбору на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;

небюджетна конкурсна пропозиція - конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за державним або регіональним замовленням;

основна конкурсна пропозиція (основний конкурс) - конкурсна пропозиція з визначеною кількістю місць для навчання за державним або регіональним замовленням (загальний обсяг державного або регіонального замовлення);

право на зарахування за квотою - право вступника, щодо зарахування на навчання до закладу вищої за квотою-1, квотою для іноземців, що реалізується відповідно до цих Правил прийому;

рейтинговий список вступників - список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до цих Правил прийому;

співбесіда - форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів), за результатами якого приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування;

технічна помилка - помилка, допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв під час внесення даних вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

фахове випробування - форма вступного випробування для вступу на основі здобутого освітньо - кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, яка передбачає перевірку здатності до опанування навчальної програми освітньо - кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі здобутих раніше компетентностей.

 

3. До вищого навчального закладу ДВНЗ "Рівненський коледж економіки та бізнесу" приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

Прийом до вищого навчального закладу ДВНЗ "Рівненський коледж економіки та бізнесу" здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

4. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано. Гуртожиток відповідає усім вимогам до умов проживання, розміщений в п’ятиповерховій будівлі, кількість житлових кімнат - 89. В гуртожитку є 5 кухонь, 28 санітарно-гігієнічних приміщень, 3 кімнати для занять і інше.

 

5. Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються:

-       особи, які здобули базову загальну середню освіту, - для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною формою навчання одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти;

-       особи, які здобули повну загальну середню освіту;

-       особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника.

Для здобуття освітньо - кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий освітньо-кваліфікаційний рівень чи ступінь вищої освіти або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

 

6. Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо - кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника приймаються на другий (третій) курс. Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю особи можуть вступати на другий або старші курси (перший курс, у тому числі зі скороченим терміном навчання).

Відраховані здобувачі вищої освіти ступеня бакалавр мають право бути поновленими для здобуття за індивідуальною програмою освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за тією самою програмою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю.

 

7. Освітньо - кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста може бути здобутий за кошти державного (місцевого) бюджету лише один раз, крім випадків, передбачених законодавством.

Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) за кошти державного (місцевого) бюджету, крім випадків, передбачених законодавством.

 

8. Організацію прийому вступників до навчального закладу здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію навчального закладу, затвердженим педагогічною радою вищого навчального закладу відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу.

Директор ДВНЗ «Рівненський коледж економіки та бізнесу» забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі цих Правил прийому а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

Усі питання, пов’язані з прийомом до навчального закладу, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на веб-сайті закладу освіти в день їх прийняття або не пізніше наступного дня після їх прийняття.

ІІ. Джерела фінансування здобуття освітньо – кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст.

 

1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо - кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється:

-       за рахунок видатків державного бюджету у державних закладах освіти (державне замовлення) та за рахунок видатків місцевих бюджетів у комунальних навчальних закладах (регіональне замовлення);

-       за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти здійснюється відповідно до Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 року №916;

-       за ваучерами;

-       за кошти фізичних або юридичних осіб (на умовах контракту).

 

2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати освітньо - кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста у державних закладах на конкурсній основі відповідно до стандартів освіти, якщо цей освітньо - кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту за кошти державного або місцевого бюджету, можуть вступати для здобуття освітньо - кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти лише за кошти фізичних або юридичних осіб.

 

3. Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або місцевого бюджету(за державним або регіональним замовленням) для здобуття освітньо - кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття освітньо - кваліфікаційного рівня у державних і комунальних навчальних закладах за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

 

4. Громадяни України мають право безоплатно здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за другою спеціальністю у державних та комунальних навчальних закладах, якщо вони:

-     за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії;

-     мають направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником відповідно до законодавства.

 

5. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття освіти нарівні з громадянами України, за винятками, визначеними законом. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, відповідно до частини другої статті 4 Закону України «Про вищу освіту».

 

6. Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста може бути здобутий за кошти державного (місцевого) бюджету лише один раз, крім випадків, передбачених абзацом дев’ятим частини першої статті 4 Закону України «Про вищу освіту».

Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) за кошти державного або місцевого бюджетів, крім випадків поєднання спеціалізацій в одній освітній програмі.

 


ІІІ. Обсяги прийому та обсяги державного (регіонального) замовлення

 

 1. 1.Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за кожною спеціальністю. Прийом на навчання на другий та наступні курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

Код спеціальності

Назва спеціальності

071

Облік і оподаткування

072

Фінанси, банківська справа та страхування.

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

181

Харчові технології

241

Готельно – ресторанна справа

242

Туризм

Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за кожною спеціальністю обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

 

 1. 2.Прийом на навчання за кошти державного (місцевого) бюджету (за державним (регіональним)замовленням) здійснюється на спеціальності та форми навчання, за якими воно сформоване Кабінетом Міністрів України (регіональним замовником). Міністерство освіти і науки України, інші державні, регіональні замовники здійснюють розміщення державного (регіонального) замовлення в розрізі закладів освіти, спеціальностей, форм навчання та основи здобуття освітньо - кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Розподіл місць державного (регіонального) замовлення між основними конкурсними пропозиціями в межах відповідної спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації) заклади освіти здійснюють самостійно.

Прийом на навчання за державним замовленням можуть здійснювати заклади освіти, які здобули ліцензію за відповідною спеціальністю не пізніше 31 грудня 2018 року.

 

 1. 3.Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні пропозиції визначається закладом освіти у межах різниці між ліцензованим обсягом з урахуванням його поділу за формами навчання та загальним обсягом державного або регіонального замовлення. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням фактичного виконання державного (регіонального) замовлення.

Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається закладом освіти у межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за формами здобуття освіти.

 

Загальний обсяг державного замовлення для основних конкурсних пропозицій, обсяги квоти-1, квоти для іноземців для основних конкурсних пропозицій, обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні пропозиції, обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції визначається у Правилах прийому.

ІV. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 

 1. 1.Порядок роботи приймальної комісії:

Дні тижня

Години роботи

Перерва

Понеділок

900 - 1700

1300 - 1400

Вівторок

900 - 1700

1300 - 1400

Середа

900 - 1700

1300 - 1400

Четвер

900 - 1700

1300 - 1400

П‘ятниця

900 - 1700

1300 - 1400

Субота

900 - 1300

-

13, 22, 29 липня 2019 р.

900 - 1800

1300 - 1400

У дні проведення вступних екзаменів, оприлюднення рейтингового списку приймальна комісія працює без вихідних днів.

 1. 2.Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної

загальної середньої

повної загальної середньої

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту

01 липня -      

30 серпня 2019 18.00

01 липня -      

30 серпня 2019 18.00

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2019 р.

10 липня 2019

10 липня 2019

Подання заяв у електронній формі

10 липня -          

29 липня 2019

10 липня -          

29 липня 2019

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени (фахові вступні випробування), що проводить ДВНЗ "Рівненський коледж економіки та бізнесу"

13 липня 2019 о 18:00

22 липня 2019

18.00

10 серпня 2019

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів.

29 липня 2019

18.00

08 серпня 2019

Строки проведення вступних випробовувань

14 липня -           21 липня 2019

23 липня – 

28 липня 2019

12 серпня –    

14 серпня 2019

Строки проведення співбесіди

14 липня -           17 липня 2019

23 липня 2019 –               25 липня 2019

Списки осіб, рекомендованих до зарахування за державним замовленням за результатами співбесіди

Не пізніше     01 серпня 2019

Терміни оприлюднення рейтингового списку рекомендованих до зарахування за державним замовленням

Не пізніше 12.00 23 липня 2019

Не пізніше 12.00 01 серпня 2019

Виконання вступниками вимог до зарахування, які рекомендовані до зарахування за державним замовленням

до 12.00 год.

27 липня 2019

Не пізніше 12.00 05 серпня 2019

Зарахування осіб за державним (регіональним) замовленням за результатами співбесіди

 

Не пізніше 04 серпня 2019

Зарахування за державним (регіональним) замовленням

Не пізніше 18.00 29 липня 2019

Не пізніше 12.00 06 серпня 2019

Зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб

Не пізніше 

01 серпня 2019

Не пізніше 12.00              16 серпня 2019

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

Не пізніше

06 серпня 2019

Не пізніше 20 серпня 2019

Терміни оприлюднення рейтингового списку рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

15 серпня 2019

Додаткове зарахування вступників на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

Не пізніше

30 серпня 2019

Не пізніше

30 серпня 2019

Не пізніше

30 серпня 2019


V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі

 

1. Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання подають заяви:

тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків; тільки у паперовій формі:

-       для реалізації права на вступ за співбесідою, іспитами та/або квотою-1, квотою для іноземців відповідно до цих Правил;

-       для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до цих Правил;

-       для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до цих Правил;

-       за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я , по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;

-     у разі подання іноземного документа про освіту;

-     у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

-     у разі подання заяви після завершення реєстрації електронних кабінетів, якщо вступник не зареєстрував електронний кабінет раніше;

-     для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених абзацами 2 підпунктів 1, 2 пункту 6 розділу VI.

-     у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Вступники, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть подавати заяви в електронній формі з наступним поданням документів, що підтверджують право на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти та/або квотою – 1, квотою для іноземців, які мають бути подані в строки прийому заяв, відповідно до цих Правил.

 

2. Інші категорії вступників, крім зазначених у пункті 1 цього розділу, подають заяви тільки в паперовій формі.

 

3. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією закладу освіти згідно з чинним законодавством.

Заклад освіти створює консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про повну загальну середню освіту.

 

4.Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії закладу освіти. Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

 

5. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та форми навчання.

Під час подання заяв на основні конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

-       «Претендую на участь в конкурсі на місця державного та регіонального замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або регіонального бюджету»;

-       «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб.

 

6. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

-     документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 1 травня 2019 року);

-     військово – облікових документів;

-     документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;

-     сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

-     документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1 (за наявності);

-     медичної довідки форми 086 – о.

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2019 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень подається довідка державного підприємства "Інфоресурс" про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. Ця довідка дійсна впродовж чотирьох місяців і повинна бути замінена на відповідний документ про освіту та додаток до нього.

 

7. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

-     копію документа, що посвідчує особу;

-     копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

-     копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

-     чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см

-     копію медичної довідки форми 086 – о.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

Оригінали документів для участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

 

 1. 8.Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені цими Правилами або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, унеможливлюють їх реалізацію.

 

 1. 9.Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів подаються вступником особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пункті 1 розділу VII цих Правил. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, унеможливлюють їх реалізацію.

 

 1. 10.Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією закладу освіти, до якого вони подаються. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

 

 1. 11.Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою,на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою - 1 та спеціальних умов для осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

 

12. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до навчального закладу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше дня завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на веб-сайті навчального закладу на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

 

13. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1 фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

 

14. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована навчальним закладом на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву.

Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у закладах освіти.

 

15. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі - Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 "Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

VІ. Організація та проведення конкурсного відбору

 

1. Конкурсний відбір для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється за результатами вступних випробувань:

-     для вступу на основі базової загальної середньої освіти - у формі вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами випадках;

-     для вступу на основі повної загальної середньої освіти - у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами випадках. У 2019 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 та 2019 років;

-     для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника - у формі іспиту з української мови та фахових вступних випробувань;

 1. 2.Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до цих Правил прийому.

 

 1. 3.Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних іспитів з української мови (перший предмет) та загальноосвітнього предмета (другий предмет).             (додаток 3).

 

 1. 4.Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо - кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з української мови та літератури (перший предмет), загальноосвітнього предмета, з якого проводиться зовнішнє незалежне оцінювання (другий предмет), (додаток 3).

 

 1. 5.Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо - кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника вступають для здобуття освітньо - кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступного іспиту з української мови та фахового вступного випробування. (додаток 3)

 

 1. 6.Конкурсний бал розраховується:
  1. 1)Для вступу на основі базової загальної середньої освіти за формулою:

конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + А + ОУ,

 

де П1 - оцінка вступного іспиту з української мови;

П2 - оцінка вступного іспиту з другого предмету;

А - середній бал документа про базову загальну середню освіту,

ОУ - призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2019 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України 2019 року останній доданок встановлюється рівним 4. Інформацію про них приймальні комісії отримують з Єдиної бази.

Оцінки вступних іспитів виставляються за 12-бальною шкалою.

 

 1. 2)Для вступу на основі повної загальної середньої освіти за формулою:

 

конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + А + ОУ,

 

де П1 - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з української мови та літератури;

П2 - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з другого предмета;

А - середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до Таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100-200 (додаток 1),

ОУ - призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2019 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу - захисту науково - дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України 2017 або 2018 року останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 650, то він встановлюється таким, що дорівнює 650. Інформацію про них приймальні комісії отримують з Єдиної бази.

 

Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

 

 

 1. 3)Для вступу на основі освітньо - кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника за формулою:

 

конкурсний бал (КБ) = П 1 + П 2,

 

де П 1 - оцінка вступного іспиту з української мови або оцінка зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури (в частині оцінки державної підсумкової атестації з української мови) на підставі сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 або 2019 року;

П2 - оцінка фахового вступного випробування.

Оцінки вступних іспитів виставляються за 12-бальною шкалою.

 

 1. 7.Оцінки з документа про базову або повну загальну середню освіту, які виставлені за 5 - бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про базову або повну загальну середню освіту його середній бал за 12 - бальною шкалою вважається таким, що дорівнює 2.

 

 1. 8. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній рівень його середній бал вважається таким, що відповідає мінімально можливому значенню.

 

 1. 9.Мінімальні значення кількості балів з вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсі визначені в додатку 3.

 

10. Програми вступних випробувань затверджуються головою приймальної комісії закладу освіти не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати освіту на основі повної загальної середньої освіти.

Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань оприлюднюються на веб – сайті закладу освіти.

 

11. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

 

12. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені ДВНЗ "Рівненський коледж економіки та бізнесу" розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом директора коледжу.

Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки, отриманої на вступному випробуванні (далі - апеляція) подається особисто в день оголошення результатів, але не пізніше ніж за добу до оголошення списку рекомендованих до зарахування. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії в день її подання в присутності вступника, але не пізніше наступного дня після її подання.

Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляції не допускається.

 

13. Відомості щодо результатів вступних випробувань вносяться до Єдиної бази. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій приймальні комісії після відповідного повідомлення Єдиної бази вносять відповідні зміни в документацію, перераховують конкурсний бал.


 

VII. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

 

 1. 1.Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти є:

-     зарахування за співбесідою;

-     участь у конкурсному відборі за іспитами та/або квотою-1.

Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за кошти державного (регіонального) бюджету є можливість:

-     зарахування за результатами співбесіди, квотою-1 на місця державного або регіонального замовлення;

-     переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб у порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію.

 

 1. 2.Вступні випробування можуть проходити у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування:

-     особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

-     особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;

-     особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на основну конкурсну пропозицію, то вони зараховуються на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

 

 1. 3.Вступні випробування можуть проходити у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти) та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше встановленого закладом освіти мінімального рівня, до участі в конкурсному відборі допускаються:

-          особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

 

-           діти - сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

Особи цих категорій можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на основну конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти - 1 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

 

 1. 4.Вступні випробування можуть проходити у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти) та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше, встановленого закладом освіти мінімального рівня, до участі в конкурсному відборі допускаються:

-         особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2018 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 "Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти).

Такі особи можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2018 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на основну конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти - 1 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

 

 1. 5.Вступні випробування можуть проходити у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів у 2018 році) та, в разі отримання кількості балів за кожний них не менше встановленого закладом вищої освіти мінімального рівня до участі в конкурсному відборі допускаються:

-                     особи, які в 2019 році не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета (ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 "Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа).

Такі особи можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року, та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2017 - 2019 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на основну конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

 

 1. 6.Вступні випробування можуть проходити у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів), в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше встановленого закладом освіти мінімального рівня до участі в конкурсному відборі допускаються:

-      особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) 01 грудня 2018 року включно;

-      громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

Особи цих категорій можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зовнішнє незалежне оцінювання). Особи, зазначені в абзаці третьому цього пункту, можуть брати участь у конкурсному відборі на місця державного або регіонального замовлення лише в разі вступу тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

 

 1. 7.Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі, на здобуття освітньо - кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним (регіональним) замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів відповідно до пунктів другого – п’ятого цього розділу, і не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

 

 1. 8.Підлягають переведенню на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію:

-     діти із сімей: осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної кримінально – виконавчої служби, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення; осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

-      діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

 

-      діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

-      особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним обов’язків військової служби.

 

 1. 9.Переводяться на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію:

-     особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

-     особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, - категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, - категорія 2;

-     діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;;

-     шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;

 

-      особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі, на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним (регіональним) замовленням відповідно до пунктів другого - п’ятого цього розділу, і не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення (крім випадку, коли у відповідних заявах зазначено: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

 

 

 1. 10.Переводяться на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію, а також на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів (пільгових довгострокових кредитів) осіб у порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб, особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».


 

VІІІ. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

 

1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

-     вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;

-     вступники, які мають право на зарахування за квотами;

-     вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

 

2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених в пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

-         за конкурсним балом від більшого до меншого;

-         за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.

-         за оцінкою зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого конкурсного предмета від більшого до меншого (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).

Якщо встановлені в третьому, четвертому абзацах цього пункту додаткові правила не дають змоги визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

 

3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

-         прізвище, ім’я та по батькові вступника;

-         конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);

-         ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних іспитів, квоти-1;

-         освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти; середній бал додатка до документа про здобутий освітній (освітньо - кваліфікаційний) рівень.

 

4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті закладу вищої освіти.

 

5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним або регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією, формуються приймальною комісією за даними Єдиної бази та затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті навчального закладу відповідно до строків, визначених у розділі ІV цих Правил.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

 

6. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних комісій навчальних закладів.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті закладу освіти та відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі (за наявності).

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.

ІХ. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

 

1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного (регіонального) замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного розділом ІV цих Правил, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного (регіонального) замовлення, а саме: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо - кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, визначених цими Правилами прийому, до приймальної комісії закладу вищої освіти. Подані оригінали документів зберігаються у навчальному закладі протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.

 

2. Особи, які в установлені строки, визначені розділом ІV цих Правил, не виконали вимог для зарахування на місця державного або регіонального замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування (переведення) на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня за державним та регіональним замовленням, крім випадків, визначених у розділі ХІ цих Правил.

 

3. Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за кошти фізичних або юридичних осіб визначається Правилами прийому.


 

Х. Коригування списку рекомендованих до зарахування

 

1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених в пункті 1 розділу VIII цих Правил і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.

 

2. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу VIII цих Правил.

Договір про надання освітніх послуг між навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

 

3. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб визначається Правилами прийому.

 

4. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним або регіональним замовленням, оригінали документа про освітній (освітньо - кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних або юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з навчальних закладів на вибір студента протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента навчальним закладом, у якому вони зберігаються.


 

ХІ. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

 

1. Заклад освіти самостійно надає рекомендації вступникам в межах форми навчання та місць, на які були надані рекомендації до зарахування до цього закладу освіти за відповідною спеціальністю, в порядку, визначеному пунктами 8 – 10 розділу VІI цих Правил, та анулює їх в порядку, визначеному пунктом 2 розділу ІХ цих Правил.

 

 1. 2.Правом переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення користуються особи, які не отримували рекомендації до зарахування на місця державного або регіонального замовлення.

 

3.Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, здійснюється в такій послідовності:

-     особи, які зазначені в пункті 8 розділу VІI цих Правил, незалежно від конкурсного бала;

-     особи, які зазначені в пункті 9 розділу VІI цих Правил, в разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала (мінімального бала, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктами 5 - 7 розділу VI цих Умов) не більше ніж на 50 балів на основі повної загальної середньої освіти (на 5 балів на основі базової загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника);

-     соби, які зазначені в пункті 10 розділу VІI цих Правил, у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала не більше ніж на 30 балів на основі повної загальної середньої освіти (на 3 бали на основі базової загальної середньої освіти та освітньо - кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника);

-     особи, які не отримали рекомендацію для зарахування на місця державного (регіонального) замовлення в порядку, передбаченому пунктом 5 розділу VІIІ цих Правил, за спеціальностями, які зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка.

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому - четвертому цього пункту, проводиться при відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому-четвертому цього пункту, заклад освіти використовує для цього вакантні місця державного замовлення з інших спеціальностей цієї галузі, а при їх відсутності - інших галузей знань, цієї або іншої форми навчання (після переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому-п’ятому цього пункту за відповідною спеціальністю та формою навчання), про що негайно ставить до відома відповідного державного замовника.

Невикористані після цього місця державного (регіонального) замовлення вважаються такими, що не розмішені в цьому закладі освіти. Заклад вищої освіти повідомляє державного (регіонального) замовника про їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм навчання. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, зазначених в абзаці другому цього пункту, заклад вищої освіти надсилає державному замовнику запит на виділення додаткових місць державного замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія державного (регіонального) замовника.

 


 

XІІ. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредиту

 

 1. 1.Накази про зарахування на навчання видаються керівником закладу освіти на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті навчального закладу у вигляді списку зарахованих у строки, визначені розділом ІV цих Правил.

 

 1. 2.Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника.

 

 1. 3.Зараховані особи, які відраховуються за власним бажанням, вилучаються з наказу про зарахування до закладу освіти. Документи, подані такими особами, повертаються їм не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

 

 1. 4.Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з закладу освіти, про що видається відповідний наказ.

 

4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому пунктами 2, 3 цього розділу, місце (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій цього навчального закладу за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 год. 19 вересня.


 

ХІIІ. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

 

1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України "Про вищу освіту", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про закордонних українців", "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту", Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно - територіальними одиницями Республіки Молдова", постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 "Про навчання іноземних громадян в Україні", від 11 вересня 2013 року № 684 "Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства", наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 "Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272).

 

2. Іноземці та особи без громадянства (далі - іноземці) можуть здобувати освітньо - кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за кошти фізичних або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами про міжнародну академічну мобільність між навчальними закладами або вищими навчальними закладами, до структури яких входять навчальні заклади.

Прийом іноземців до навчальних закладів на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців.

 

3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до навчальних закладів за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).

Заклад освіти обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.

Зарахування іноземців на навчання здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених предметів і мови навчання, на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та з урахуванням балів успішності, що дають право на продовження навчання відповідно до законодавства країни, навчальний заклад якої видав документ про здобутий рівень освіти.

 

4. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до навчальних закладів України на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.

 

5. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до навчальних закладів України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому.

 


 

V. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до навчальних закладів

 1. 1.На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Порядок акредитації журналістів у приймальній комісії визначається правилами прийому.

 

 1. 2.Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

 

 1. 3.Заклад освіти зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним (регіональним) замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою), у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на веб-сайті навчального закладу не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

 

4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на веб-сайті навчального закладу.

 

5. Подання вступником недостовірних персональних даних, даних про здобуту раніше освіту, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування за квотами, за співбесідою, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про його зарахування.

 

6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за державним (регіональним) замовленням, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до навчальних закладів здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою "Конкурс", на підставі даних Єдиної бази.

Відповідальний секретар                                                                              Р.Ю. Федорчук

приймальної комісії

Додаток 1

до Правил прийому до ДВНЗ "Рівненський коледж економіки та бізнесу" в 2019 році

 

 

 

ТАБЛИЦЯ

відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали

 

 

1,0

100

3,8

118

6,6

146

9,4

174

1,1

100

3,9

119

6,7

147

9,5

175

1,2

100

4,0

120

6,8

148

9,6

176

1,3

100

4,1

121

6,9

149

9,7

177

1,4

100

4,2

122

7,0

150

9,8

178

1,5

100

4,3

123

7,1

151

9,9

179

1,6

100

4,4

124

7,2

152

10,0

180

1,7

100

4,5

125

7,3

153

10,1

181

1,8

100

4,6

126

7,4

154

10,2

182

1,9

100

4,7

127

7,5

155

10,3

183

2,0

100

4,8

128

7,6

156

10,4

184

2,1

101

4,9

129

7,7

157

10,5

185

2,2

102

5,0

130

7,8

158

10,6

186

2,3

103

5,1

131

7,9

159

10,7

187

2,4

104

5,2

132

8,0

160

10,8

188

2,5

105

5,3

133

8,1

161

10,9

189

2,6

106

5,4

134

8,2

162

11,0

190

2,7

107

5,5

135

8,3

163

11,1

191

2,8

108

5,6

136

8,4

164

11,2

192

2,9

109

5,7

137

8,5

165

11,3

193

3,0

110

5,8

138

8,6

166

11,4

194

3,1

111

5,9

139

8,7

167

11,5

195

3,2

112

6,0

140

8,8

168

11,6

196

3,3

113

6,1

141

8,9

169

11,7

197

3,4

114

6,2

142

9,0

170

11,8

198

3,5

115

6,3

143

9,1

171

11,9

199

3,6

116

6,4

144

9,2

172

12,0

200

3,7

117

6,5

145

9,3

173

Додаток 2

Перелік освітніх ступенів (освітньо – кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання,

ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

 

Державний вищий навчальний заклад «Рівненський коледж економіки та бізнесу»

 

Молодший спеціаліст

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація (освітня програма)

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

 

Код

Назва

Код

Назва

 

Денна форма

Вечірня форма

Заочна форма

Денна форма

Вечірня форма

Заочна форма

 

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

 

60

 

 

2 р.

10 м.

 

 

 

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

 

65

 

 

1 р.

10 м.

 

 

 

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

 

 

 

30

 

 

10 м.

 

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

 

60

 

 

2 р.

10 м.

 

 

 

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

 

35

 

 

1 р.

10 м.

 

 

 

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

 

 

 

30

 

 

1 р.

10 м.

 

07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

35

 

 

2 р.

10 м.

 

 

 

07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

28

 

 

1 р.

10 м.

 

 

 

07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

 

 

30

 

 

1 р.

10 м.

 

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

 

80

 

 

3 р .

5 м

 

 

 

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

 

30

 

 

2 р.

5 м.

 

 

 

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

 

 

 

30

 

 

2 р. 5 м.

 

24

Сфера обслуговування

241

Готельно – ресторанна справа

 

60

 

 

3 р.

5 м.

 

 

 

24

Сфера обслуговування

241

Готельно – ресторанна справа

 

13

 

 

2 р.

5 м.

 

 

 

24

Сфера обслуговування

242

Туризм

 

35

 

 

3 р.

5 м

 

 

 

24

Сфера обслуговування

242

Туризм

 

10

 

 

2 р.

5 м

 

 

 

 

Dodatok_3

Dodatok_3.1

Dodatok_4Dodatok_4.1

 

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Розробник Назаров А.Л. Joomla!. Designed by: internet hosting company value hosting Valid XHTML and CSS.