PDF Печать E-mail
Нові надходження літератури за 2012-2013 навчальний рік

2013_Ekonomika_tur

Економіка туризму: теорія і практика: Навчальний посібник. / Городна Т.А., Щербак А.Ф.-К.: Кондор-видавництво, 2012.

     Розглядаються теоретичні та практичні аспекти економіки туристичних підприємств та комплекс економіко-математичних моделей задач і методів їх розв’язання, які спрямовані на підвищення якості прийняття рішень в управлінні діяльністю туристичного підприємства.

      У доступній формі розглянуті питання використання алгоритмів розв’язування моделей задач оптимізації, які зустрічаються в туристичній індустрії.

           Наведено низку конкретних прикладних задач планування та управління процесами туристичної галузі.

     Рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації усіх форм навчання, і може бути корисним фахівцям, які займаються дослідженнями процесів у туристичній сфері.

2013_Organiz_Podorog

Пангелов Б.П.
Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей: Навчальний посібник. / Б.П.Пангелов. – К.: Академвидав, 2010.

       Туристсько-краєзнавчі подорожі відновлюють і розвивають сили, волю людини, збагачують її значення про себе, свій край і світ. При їх підготовці однаково відповідально продумують маршрут, програму, організаційне забезпечення, дбають про спорядження, фізичну, технічну, психологічну придатність, мотивацію учасників.
 Адресований студентам факультетів фізичного виховання і туризму вищих навчальних закладів. Прислужиться всім, хто організовує туристсько-краєзнавчі подорожі, є або збирається бути їх учасником.

2013_Eskursovodstvo

Бабарицька В., Короткова А., Малиновська О.

Екскурсознавство і музеєзнавство: Навчальний посібник.-2-ге вид. –К.: Альтерпрес, 2012.

 

   Пропонований навчальний підручник є першим в Україні, який у повному обсязі включає програмний матеріал з понять єкскурсознавства і музеєзнавства.

     Розкрито особливості розвитку екскурсійної справи в контексті еволюції туристичної діяльності.

   Висвітлено особливості створення інноваційного екскурсійного продукту та специфіка методики проведення оглядових і тематичних екскурсій.

     Особливу увагу присвячено професійній майстерності екскурсовода, зокрема, опануванню ним методичних прийомів показу і розповіді, а також ораторському мистецтву і комунікаційній майстерності, в тому числі при роботі з іноземними відвідувачами.

     Розглянуто механізм управління екскурсійною діяльністю в ринкових умовах, а т менеджменту екскурсійної діяльності, модель управління екскурсійною діяльністю на національному рівні.

   Підручник містить значний фактичний і практичний матеріал; подано словник термінів по архітектурі, скульптурі, живопису та декоративно-прикладному мистецтву, що стане у нагоді практикуючим екскурсоводам при підготовці екскурсій на різноманітну тематику.

   Для студентів фаху менеджмент туризму географічних, історичних, економічних факультетів вищих закладів освіти. Може бути корисним для практикуючих екскурсоводів і методистів екскурсійної справи.

BGD_Turizm

Козинець В.М.

Безпека життєдіяльності у сфері туризму: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2006.

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та методичні питання щодо забезпечення безпеки життєдіяльності туристів і працівників туристичної індустрії. Основна увага приділена оцінці впливу небезпеки на туриста. Методом її ідентифікації, засобам і способам створення безпечного середовища для туриста та обслуговуючого персоналу, а також вибору та застосуванню захисних засобів в екстремальних та надзвичайно небезпечних умовах життєдіяльності.

Метою посібника є навчити студентів розпізнавати небезпеку для життєдіяльності в туристичній індустрії, запобігати їй, захищатися та захищати від неї людей та ліквідація її наслідків.

Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за фахом «Туризм», і написаний згідно з програмою навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності», що схвалена на засіданні Дорадчої науково-методичної ради «Безпека життєдіяльності людини» Міністерства освіти і науки України, протокол № : від 06.06.2002р.

2013_Istoriya_Turizm

Устименко Л.М., Афанасьєв І.Ю.

Історія туризму: Навчальний посібник. - 2-ге вид., переробл. та допов. – К.: Альтерпрес, 2008.

    Пропонований навчальний посібник містить аналіз сучасного підходу до питання появи і розвитку туризму в суспільстві як соціального явища.

   Висвітлено основні передумови виникнення туризму. Подано характеристику головних етапів розвитку міжнародного і вітчизняного туризму. Розглянуто особистий внесок окремих особистостей у становлення і розвиток туристичної справи та сфери гостинності. Визначено характерні тенденції розвитку туризму в різні історичні епохи та перспективи в сучасному світі.

   Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються на підготовці фахівців туристичної діяльності, а також для всіх бажаючих ознайомитись з історією туризму.

2013_Obslugovuv_gotel

Сокол Т.Г.

Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах : Підручник. – 2-ге вид. перероб. та допов.- К.: Альтерпрес, 2012.

     В підручнику подаються історія та характеристика сучасного стану готельного господарства світу та України, принципи класифікації засобів розміщення та сертифікації послуг готелів, основи господарської діяльності готельних підприємств, а також детально розглядається технологія прийому й обслуговування гостей в готелі, включаючи надання їм основних і додаткових послуг. Окрема увага приділяється техніці роботи служб та культурі готельного виробництва. Теоретичні положення підкріплюються прикладами з практики роботи зарубіжних та вітчизняних готельних підприємств.

     Підручник ухвалений до видання Міністерством освіти і науки України та може бути використаний для підготовки менеджерів і спеціалістів сфери туризму та готельного господарства у вищих навчальних закладах різного рівня акредитації, а також може бути корисним для всіх, хто цікавиться історією та організацією готельної справи.

2013_Sport_ozdor_tur

Дмитрук О.Ю., Щур Ю.В.

Спортивно-оздоровчий туризм. Навчальний посібник. – 2-вид.,перероб. та допов. – К.: Альтерпрес, 2008.

     У посібнику розглянуто коло питань, щодо організації спортивно-оздоровчого туризму, безпечного, безаварійного проведення туристського походу у контексті взаємовідносин людини з природою. Теоретичні положення, методики, правила та практичні рекомендації спрямовано в першу чергу для менеджері туризму , керівників організованих туристських походів, широкого загалу туристів.

       Для студентів географічних спеціальностей (спеціалізації рекреаційна географія та менеджмент туризму) вищих навчальних закладів, а також вчителів географії,зацікавлених учнів спеціалізованих і загальноосвітніх шкіл.

2013_Diyaln_Tur_pid-va

Балашова Р.І.

Організація діяльності туристичного підприємства. (текст): Навчальний посібник./ Р.І.Балашова – К.: Центр учбової літератури, 2012.

     У навчальному посібнику узагальнено та систематизовано значний теоретичний і практичний досвід створення і функціонування туристичного підприємства в сучасних умовах, технологія розробки бізнес-плану. Головну увагу приділено основним поняттям, принципам створення, а також економічним питанням діяльності туристичного підприємства, теоретичному обґрунтуванню і практичним розрахункам бізнес-плану для його використання на туристичних підприємствах.

   Пропонується студентам-спеціалістам і магістрантам, може бути корисним для аспірантів, викладачів, керівників туристичних підприємств, інвесторів.

2013_Tur_krainozn2

Стафійчук В.І., Малиновська О.Ю.

Туристичне країнознавство: туристичні ресурси світу. Європа. Азія. Австралія та Океанія. / Навчальний посібник. – К.: Альтерпрес, 2009.

     Головне призначення даного підручника – систематизація розрізнених знань про туристично-рекреаційні ресурси світу; формування бази для їх подальшого вивчення і оцінки в рамках базових дисциплін менеджерської підготовки; розширення кругозору як свідчення класності організатора туризму та ін..

   До туристичних ресурсів зазвичай відносять сукупність природних, технічних, соціально-економічних компонентів та їх елементів, що сприяють відновленню і розвитку фізичних і духовних сил людини.

   В першу книгу увійшли країни Європи: Азії і Австралії та Океанія.

2013_Tur_krainozn

Мальська М.П.

Туристичне країнознавство. Азія та Океанія (текст). Навчальний посібник. / М.П. Мальська, О.Ю. Бордун, М.З.Гамкало – К.: Центр учбової літератури, 2013.

     В навчальному посібнику розглянуто туристично-рекреаційний потенціал країн Азії та Океанії: переважні види туризму, головні архітектурні та природні пам’ятки, популярні туристичні маршрути; описано географічне положення, адміністративний устрій та поділ країн, історичні факти.

   Для науковців, викладачів та студентів за напрямками: «Менеджмент організацій», «Туризм» і «Географія».

2013_Menedgm_Turizm

Кудла Н.Є.

Менеджмент туристичного підприємства: Підручник. / Н.Є. Кудла. – К.: Знання, 2012.

         У підручнику систематизовано матеріал з основних напрямків управління туристичним підприємством. Розглянуто типологію туристичних підприємств, їх сутність і функції у підприємницькій діяльності в умовах конкурентного ринку. Досліджено особливості туристичного попиту і пропозиції ,формування туристичного продукту, специфіку управління людськими ресурсами. Викладені способи і методи визначення рівня якості туристичних послуг та використання сучасних інформаційних технологій допоможуть пристосувати пропозицію до клієнта, місця і часу. Підручник стане у пригоді під час менеджерської оцінки використання засобів виробництва, дасть змогу приймати ефективні рішення, які забезпечують надання якісних послуг відповідно до вимог і потреб споживачів.

     Для студентів вищих навчальних закладів, які здобувають освіту за спеціальностями «менеджмент організацій» та «Туризм», викладачів, працівників туристичних підприємств і всіх, хто цікавиться проблематикою менеджменту туристичних підприємств.

2013_Silskiy_turizm

Лужанська Т.Ю., Махлинець С.С., Тебляшкіна Л.І.

Сільський туризм: історія, сьогодення та перспективи: Навчальний посібник. / За ред.. професора Волошина І.М. – К.: Кондор,2008.

           Даний навчальний посібник – одна із спроб висвітити проблеми та аспекти удосконалення розвитку і успішного функціонування сільського туризму, використовуючи теорію та практику досліджень, знання основ сучасного підприємництва в туристичній сфері.

       В навчальному посібнику на належному рівні розкрито основні аспекти становлення та формування сільського туризму; проаналізовано організацію та планування даного виду туризму; розкрито питання розвитку сільського туризму в Карпатському регіоні й на регіональному рівні (на прикладі Закарпатської області).

     Підвищення рівня підготовки кадрів для туристичної галузі вимагає глибоких теоретичних та практичних знань у цій сфері. Тому видання навчального посібника «Сільський туризм: історія, сьогодення та перспективи» є актуальним і своєчасним для майбутніх спеціалістів.

 

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Розробник Назаров А.Л. Joomla!. Designed by: internet hosting company value hosting Valid XHTML and CSS.